Πιστοποιητικά κουφωμάτων

Πιστοποιητικά κουφωμάτων που οφείλει να παραδώσει ένας κατασκευαστής κουφωμάτων αλουμινίου στον πελάτη του.

Στο παρόν άρθρο θα αναφερθούμε στα πιστοποιητικά κουφωμάτων που βάσει νομοθεσίας οφείλει να παραδώσει ένας κατασκευαστής κουφωμάτων αλουμινίου στον πελάτη του , μετά την αποπεράτωση του έργου. Για κάθε προϊόν που διακινείται εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης , υπάρχει νομική υποχρέωση να δηλώνονται τα τεχνικά χαρακτηριστικά του ( Δήλωση επίδοσης κουφωμάτων ), ώστε να γνωρίζει ο καταναλωτής τις ιδιότητες του προϊόντος που αγοράζει.

Έτσι κατά την παράδοση του έργου ο κατασκευαστής κουφωμάτων αλουμινίου οφείλει να παραδώσει στον πελάτη του τα εξής πιστοποιητικά:

 • Σήμανση CE (κουφωμάτων και παντζουριών – ρολών)
 • Δήλωση επίδοσης κουφωμάτων
 • Δήλωση επίδοσης υαλοπίνακων
 • Δήλωση επίδοσης παντζουριών – ρολών
 • Έντυπο με τα χαρακτηριστικά του προϊόντος.
 • Εγγυήσεις για όλα τα προϊόντα (κουφώματα, ρολά, σήτες, μηχανισμοί κλπ.)
 • Εγχειρίδιο χρήσης και συντήρησης.

* Ο κατασκευαστής οφείλει επίσης να παραδώσει στον πελάτη , Δηλώσεις Επίδοσης και Σήμανση CE για προϊόντα τα οποία έχει προμηθευτεί από άλλους κατασκευαστές – προμηθευτές.

 

Σήμανση CE

ΣΗΜΑΝΣΗ CE ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ

Η σήμανση CE , δηλώνει την πιστότητα των κουφωμάτων και των παντζουριών στα ελάχιστα επίπεδα επιδόσεων που δηλώνονται απ’ τον κατασκευαστή. Όλα τα κουφώματα που παράγονται και πωλούνται εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει υποχρεωτικά να φέρουν σήμανση CE από την 1/2/2010, ενώ πιο πριν ήταν προαιρετικό. Με το πιστοποιητικό αυτό διασφαλίζεται ότι ο κατασκευαστής πληροί τις τεχνικές προδιαγραφές και τεχνικές διαδικασίες που ορίζει η εταιρεία παραγωγής συστημάτων αλουμινίου (πχ. EUROPA), και εναρμονίζονται με το πρότυπο ΕΝ 14351-1, ως αναφορά την κατασκευή κουφωμάτων αλουμινίου. Πρέπει να αναγράφονται τα στοιχεία του κατασκευαστή καθώς και τα τεχνικά χαρακτηριστικά των κουφωμάτων και παντζουριών , και επομένως τεκμηριώνεται ότι τα αυτά ικανοποιούν τις προκαθορισμένες απαιτήσεις και έχουν συγκεκριμένες επιδόσεις για τις οποίες αποκλειστικά υπεύθυνος είναι ο κατασκευαστής τους. Ο σκοπός της σήμανσης CE είναι διασφάλιση και του κατασκευαστή και του πελάτη, ως προς τις επιδόσεις των κουφωμάτων και των παντζουριών.

Δήλωση επίδοσης κουφωμάτων αλουμινίου

Δήλωση επίδοσης κουφωμάτων αλουμινίου

 

Η δήλωση επίδοσης κουφωμάτων και η σήμανση CE , πρέπει να παραδίδονται υποχρεωτικά βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας , με την παράδοση του έργου από τον κατασκευαστή. Η δήλωση επίδοσης κουφωμάτων δηλώνει τα τεχνικά χαρακτηριστικά των κουφωμάτων (απόδοση του κάθε κουφώματος – πιστοποιητικά κουφωμάτων ) και αναφέρει συγκεκριμένα :

 

Δήλωση επίδοσης υαλοπινάκων

Δήλωση επίδοσης υαλοπινάκων

Ο κατασκευαστής κουφωμάτων αλουμινίου οφείλει να παραδίδει στον πελάτη του , τη δήλωση επίδοσης υαλοπινάκων και Σήμανση CE, που προμηθεύεται απ’ τον κατασκευαστή τους. Η δήλωση επίδοσης υαλοπινάκων πρέπει να αναφέρει τα τεχνικά χαρακτηριστικά και τις προδιαγραφές των υαλοπινάκων που τοποθετήθηκαν.

Η δήλωση επίδοσης υαλοπινάκων περιλαμβάνει :

 • Τα τεχνικά χαρακτηριστικά των υαλοπινάκων που χρησιμοποιούνται σε κτίρια και κατασκευαστικές εργασίες βάσει του προτύπου ΕΝΙ 279-5 :2010.
 • Τον τύπο του και τη διατομή των υαλοπινάκων.
 • Το σύστημα αξιολόγησης και επαλήθευσης της σταθερότητας απόδοσης του προϊόντος.
 • Τον συντελεστή θερμοπερατότητας του υαλοπίνακα Ug,δηλαδή τη θερμομόνωση που μας προσφέρει.
 • Το συντελεστή διαπερατότητας του φωτός (Lt), δηλαδή το ποσοστό του φωτός επί τοις % που εισέρχεται μέσα απ’ τον υαλοπίνακα.
 • Το συντελεστή θερμικού κέρδους του κουφώματος ( solar factor = g), που μας δείχνει το ποσοστό επί τοις % της ηλιακής ενέργειας που διέρχεται μέσα απ’ τον υαλοπίνακα.
 • Τον συντελεστή UV που μας δείχνει το ποσοστό της επιβλαβούς ηλιακής ακτινοβολίας που εισέρχεται απ’ τον υαλοπίνακα.
 • Αν ο υαλοπίνακας είναι τρίπλεξ με ηχοακουστικές μεμβράνες πρέπει στη δήλωση επίδοσης υαλοπινάκων να καταγράφεται ο συντελεστής μείωσης θορύβου Rw, που μας ενημερώνει για τα ντεσιμπέλ ηχοπροστασίας που μας παρέχει ο υαλοπίνακας.
 • Σήμανση CE του κατασκευαστή των υαλοπινάκων.

 

Δήλωση επίδοσης εξωφύλλων (παντζουριών – ρολών)

Δήλωση επίδοσης εξωφύλλων (παντζουριών – ρολών)

Η δήλωση επίδοσης εξωφύλλων είναι ένα ακόμη έγγραφο που πρέπει ο κατασκευαστής να δώσει στον πελάτη του , με την παράδοση του έργου. Η δήλωση επίδοσης εξωφύλλων (ρολών – πατζουριών) περιλαμβάνει :

 • Τα τεχνικά χαρακτηριστικά και τις τεχνικές προδιαγραφές των παντζουριών ή ρολών που κατασκεύασε και τοποθέτησε ο κατασκευαστής κουφωμάτων αλουμινίου.
 • Ο τύπος του κάθε παντζουριού
 • Οι διαστάσεις τους και τα τεχνικά χαρακτηριστικά τους
 • Η αντίσταση σε ανεμοπίεση
 • Εναρμόνισή του με το πρότυπο ΕΝ 13659.
 • Σήμανση CE για τα παντζούρια

 

Δηλώσεις Επίδοσης και σήμανση CE για προϊόντα που έχει προμηθευτεί από άλλους κατασκευαστές.

Πιστοποιητικά κουφωμάτων - Δήλωση επίδοσης κουφωμάτων

Ο κατασκευαστής κουφωμάτων αλουμινίου, με την παράδοση του έργου , πρέπει να δώσει στον πελάτη του, δηλώσεις επίδοσης για προϊόντα – πιστοποιητικά κουφωμάτων που έχει προμηθευτεί από άλλους κατασκευαστές. Έτσι , ρολά , σήτες, μηχανισμοί και υαλοπίνακες θα πρέπει να συνοδεύονται από δηλώσεις επίδοσης και σήμανση CE από τους κατασκευαστές αυτών.

 

Εγγυήσεις κουφωμάτων

Εγγυήσεις κουφωμάτων

Με την αποπεράτωση του έργου ο τελικός καταναλωτής πρέπει να λάβει και τις αντίστοιχες εγγυήσεις , για την καλή και σωστή λειτουργία των κουφωμάτων. Κάθε προϊόν που πωλείται εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει να περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστον 2 χρόνια εγγύηση. Ο κατασκευαστής κουφωμάτων αλουμινίου λοιπόν οφείλει να εγγυηθεί την καλή λειτουργία συνολικά των κουφωμάτων, αλλά και κάθε μέρους ξεχωριστά (προφίλ, εξαρτήματα, υαλοπίνακες, μηχανισμοί κτλ) αρκεί αυτά να έχουν κατασκευαστεί εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης. ΄Έτσι εκτός από την εγγύηση καλής λειτουργίας των κουφωμάτων που πιστοποιεί ότι αυτά έχουν κατασκευαστεί και τοποθετηθεί σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της εταιρείας παραγωγής συστημάτων αλουμινίου ( πχ. EUROPA ,ALUIML) , πρέπει να δίδεται επίσης :

. εγγύηση προφίλ και ηλεκτροστατικής βαφής

. εγγύηση υαλοπινάκων

. εγγύηση μηχανισμών κουφωμάτων

. εγγύηση μηχανισμών ηλεκτρικών ρολών

. εγγύηση σητών

 

Εγχειρίδιο χρήσης και συντήρησης κουφωμάτων

Πιστοποιητικά κουφωμάτων - Δήλωση επίδοσης κουφωμάτων

Τελευταίο έντυπο που πρέπει να δώσει ένας κατασκευαστής κουφωμάτων αλουμινίου στους πελάτες του, είναι ένα εγχειρίδιο χρήσης και συντήρησης των κουφωμάτων. Ο τρόπος που πρέπει να καθαρίζονται τα κουφώματα , τα υλικά που μπορούμε να χρησιμοποιούμε και γενικά τι πρέπει να κάνουμε και τι να αποφεύγουμε κατά τη χρήση και τη συντήρησή τους, πρέπει να εξηγούνται λεπτομερώς στο εγχειρίδιο αυτό. Δείτε περισσότερα για τις εγγύησεις κουφωμάτων (διάρκεια, τι περιλαμβάνουν).

 

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.

Zeen is a next generation WordPress theme. It’s powerful, beautifully designed and comes with everything you need to engage your visitors and increase conversions.

Δείτε Επίσης
Ηχομόνωση κουφωμάτων και θόρυβος από Μπαρ ( Bar ) – μουσική